Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 : Toepasbaarheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, op alle gesloten overeenkomsten, op alle aankopen en bestellingen; dit alles zowel gedaan op de maatschappelijke zetel van de eenmanszaak als gedaan, online, per e-mail of via elk ander medium.
1.2 Door het sluiten van een overeenkomst of het plaatsen van een bestelling erkent de koper deze voorwaarden te kennen en integraal te aanvaarden.
1.3 De voorwaarden zoals hieronder bepaald, betreffen de enige en volledige voorwaarden van toepassing op de gesloten overeenkomsten met de koper en vervangen desgevallend alle eerder gemaakte afspraken of overeenkomsten. Wanneer in een aanvraag, bestelling, opdracht of opdrachtbevestiging van de koper bepalingen of voorwaarden voorkomen die met onderstaande voorwaarden in strijd zijn, gelden eerstgenoemde voorwaarden enkel wanneer ze door de verkoper schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 De bepalingen zoals voorzien in artikel 10 van deze voorwaarden zijn enkel van toepassing voor zover de betrokken koper ‘consument’ is in de zin van artikel 1.1, 2° van Boek I van het wetboek economisch Recht dd. 28/02/2013.

Artikel 2 : Definities
2.1 De verkoper : iwantservice.be, eenmanszaak, met vestigingseenheid te Hundelgemsesteenweg 28/101, 9820 Merelbeke, met ondernemersnummer 0818.296.453.
2.2 Online bestellingen, aankopen of overeenkomsten : bestellingen, aankopen of overeenkomsten telkens afgesloten via de verkoopsite van de verkoper.
2.3 Overeenkomst op afstand : Iedere overeenkomst tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt afgesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand; Dit alles begrepen in de zin van artikel 1.8.15° van Hoofdstuk 4 van Boek VI van het nieuwe wetboek economisch recht 
dd. 28/02/2013.

Artikel 3 : Vorming van het contract.
3.1 De online bestellingen gebeuren in verschillende technische stappen : de koper kan vrijblijvend kennisnemen van de beschikbare goederen en diensten en de daaraan gekoppelde prijzen. Alvorens tot een online bestelling te kunnen overgaan, dient de koper zich evenwel te identificeren. Voorgemelde identificatie laat de koper toe zijn bestelling te plaatsen waarna hem/haar door de verkoper per e-mail een orderbevestiging wordt bezorgd. Enkel de orderbevestiging door de verkoper is voor het laatstgenoemde bindend.
3.2 De koper kan op ieder ogenblik voor het plaatsen van de online bestelling kennisnemen van de door hem, met het oog op de verwerking van de bestelling, ingevoerde gegevens; alsmede deze op
dezelfde wijze corrigeren voor zover deze onvolledig of niet correct zouden zijn.
3.3 De tussen de koper en de verkoper online tot stand gekomen overeenkomst zal door de verkoper met het oog op archivering uitgeprint worden en gedurende een termijn van 1 jaar bewaard worden op het adres van de maatschappelijke zetel van de verkoper en is op eenvoudig schriftelijk verzoek van de koper beschikbaar.
3.4 De tussen de verkoper en koper gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
3.5 Door het plaatsen van een online bestelling gaat de koper akkoord volledige en waarheidsgetrouwe gegevens te verschaffen omtrent persoonlijke gegevens zoals identiteit, adres en betalingsgegevens.

Artikel 4 : Levering
4.1 Bestelde goederen worden meestal geleverd en afgehaald op het adres van de uitbatingszetel van de verkoper. In sommige gevallen kunnen de bestelde goederen ten laste van de koper op een ander adres geleverd worden. De leveringskosten zijn niet opgenomen in de aangegeven prijs en komen ten laste van de koper. Ingeval de goederen op het ogenblik van de verzending nog niet zouden betaald zijn, worden deze steeds onder rembours verzonden.
4.2 De leveringstermijn gaat in op het ogenblik van orderbevestiging door de verkoper. De in de orderbevestiging opgegeven leveringstermijnen gelden slechts bij wijze van inlichting en bij benadering. Indien de leveringstermijn, voor wat de goederen in voorraad betreft, evenwel een termijn van 60 dagen te rekenen vanaf de orderbevestiging vanwege de verkoper overschrijdt, zal de tussen partijen gesloten overeenkomst van rechtswege ontbonden zijn, behoudens wanneer de vertraging te wijten is aan overmacht in hoofde van de verkoper en behoudens andersluidende afspraak tussen partijen op het einde van de hierboven bepaalde termijn van 60 dagen gemaakt. De verkoper is gerechtigd deelleveringen te doen. Elke gedeeltelijke levering heeft een gedeeltelijke betaling tot gevolg.

4.3 De levering op een ander adres dan op het adres van de uitbatingszetel van de verkoper geschiedt steeds op risico van de klant vanaf het verlaten van de uitbatingszetel van de verkoper. De klant hoort zich tegen mogelijke schadegevallen te verzekeren.

Artikel 5 : Facturatie – Betaling
5.1 Alle facturen zijn contant betaalbaar cash, per bankcheque, of overschrijving naar Recordbank Bankrekening , behoudens andersluidende overeenkomst. Voor online bestellingen behoudt de verkoper zich het recht de betalingsmogelijkheden te beperken tot overschrijving naar Recordbank Bankrekening of PayPal-rekening.
5.2 Elke betaling wordt door de verkoper steeds aangerekend op de langst openstaande factuur.
5.3 Bij wanbetaling zal het nog verschuldigd saldo van rechtswege, zonder nieuwe ingebrekestelling, volledig en onmiddellijk opeisbaar worden mits aanrekening van verwijlintresten van 10 % per jaar. De verkoper is daarenboven gerechtigd op een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op de hoofdsom met een minimum van 50 EUR.
5.4 Voor bestellingen waarvan het bedrag excl. taxen (Auvibel, Bebat, BTW, Recupel, Reprobel, …) en transportkosten lager is dan €150, is de verkoper gemachtigd administratiekosten aan te rekenen ten bedrage van €5,00 incl. BTW (€4,13 excl. BTW).
5.5 Indien de klant niet binnen de 7 dagen na factuurdatum schriftelijk protesteert wordt hij/zij geacht de factuur te aanvaarden.
5.6 Alle facturen dienen steeds en onmiddellijk betaald worden vanaf datum factuur en ten laatste na ontvangst van de factuur en dit op de zetel van Iwantservice.be, behoudens een afwijkend beding, dat schriftelijk wordt bevestigd door Iwantservice.be.
5.7 Bij gebreke aan tijdige betaling heeft de Iwantservice.be het recht om haar verbintenissen op te schorten tot op het ogenblik dat de koper haar betaling heeft gedaan en haar verbintenissen correct naleeft. Bij gebreke aan betaling of naleven van de verbintenissen en dit binnen de 15 dagen na een aanmaning van Iwantservice.be, heeft deze laatste ook het recht om alle diensten éénzijdig en definitief stop te zetten, zonder dat de koper het recht heeft op een schadevergoeding. Iwantservice.be zal dit beschouwen als ernstige contractuele wanprestatie in de zin van artikel 1184 lid 2 BW e zal de door haar geleden schade kunnen verhalen op de koper, die steeds en minstens 250,00 euro zal bedragen.

Artikel 6 : Eigendomsvoorbehoud.
6.1 Alle geleverde producten blijven eigendom van de verkoper totdat deze geheel zijn betaald.

Artikel 7 : Aansprakelijkheid – Vrijwaring
7.1 Protesten i.v.m. niet-conforme levering dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen een termijn van 1 maand vanaf de levering, zoniet wordt het protest als nietig en onbestaande beschouwd.
7.2 Vrijwaring door de verkoper t.a.v. de koper is beperkt tot de vrijwaring voor eigen daad van de verkoper alsmede voor de vrijwaring voor verborgen gebreken welke binnen een termijn van 2 maanden vanaf de ontdekking van het gebrek per aangetekend schrijven aan de verkoper worden gemeld.
7.3 De goederen worden verkocht ‘as is’ en worden, behoudens de gevallen omschreven in artikel 7.2. of artikel 10 niet teruggenomen.
7.4 Op maat gemaakte en verkochte computerprogramma’s, website designs of vertaalwerken worden onder geen enkel beding teruggenomen.
7.5 De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verkeerde of slechte inlichtingen betreffende de hardware van de koper.
7.6 Op alle goederen aangekocht via de verkoper is er een standaard garantie door de fabrikant. Bij een defect binnen de garantieperiode dient U de fabrikant/invoerder te contacteren. Tenzij expliciet anders vermeld in de garantiebepalingen van de fabrikant, zijn alle administratie- en verzendkosten voor het ter herstelling aanbieden van goederen bij de fabrikant ten laste van de koper. Deze bepaling is niet van toepassing voor consumenten zoals bepaald in de zin van in de zin van artikel 1.1, 2° van Boek I van het wetboek economisch Recht dd. 28/02/2013.
7.7 Garantie is enkel geldig indien u de originele aankoopfactuur of kassabon kan voorleggen en indien de goederen in hun originele verpakking, inclusief CD’s, handleidingen en alle andere toebehoren worden teruggestuurd. Hierop kunnen geen uitzonderingen worden toegestaan.
7.8 Ter herstelling aangeboden goederen die niet defect blijken te zijn of die enkel softwareconfiguratieproblemen bevatten, staan niet onder garantie. Het oplossen van de vastgestelde problemen gebeurt op kosten van de koper. In dit geval wordt in ieder geval een bijkomende vergoeding aangerekend van minstens €75 exclusief BTW voor onderzoeks- , administratie- en verzendkosten die door de verkoper zouden gemaakt worden. De koper staat in voor het brengen en afhalen van de ter herstelling aangeboden goederen.
De herstellingen die niet onder garantie gebeuren, worden uitgevoerd op kosten van de koper, tegen de op dat ogenblik geldende uur- en stukkosten. Ingeval van niet akkoord met de vooropgestelde herstelkosten door de klant, wordt het product onhersteld terug ter beschikking gesteld van de klant In dit geval wordt in ieder geval een bijkomende vergoeding aangerekend van minstens € 75 exclusief BTW voor onderzoeks- , administratie- en verzendkosten die door de verkoper zouden gemaakt worden.
Ingeval de herstelprijs minder dan €75 exclusief BTW bedraagt, dan wordt de herstelling zonder voorafgaandelijk akkoord van de klant uitgevoerd en gefactureerd. De bepaling of een herstelling van een product al dan niet onder garantie valt, gebeurt door de fabrikant van desbetreffend product.
7.9 Het nemen van alle veiligheidsmaatregelen teneinde het verlies van gegevens of mogelijke schade tijdens herstelling te vermijden, vallen ten laste van de koper.

7.10 De verkoper kan op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor de schade die het gevolg is van het foutief gebruik van de geleverde goederen en/of diensten en/of foutieve handelingen in hoofde de koper.

7.11 Alle ontwerpen en grafische designs, alsook de rechten op de gecreëerde websites, die op vraag van de koper door Iwantservice.be worden ontwikkeld en aangeleverd aan de koper, blijven steeds eigendom van Iwantservice.be.

De koper zal deze nooit mogen gebruiken voor andere doeleinden, noch commercialiseren, noch publiceren op andere locaties, in de breedste zin van het woord, tenzij mits schriftelijk akkoord van Iwantservice.be.

Overtreding van dit artikel zal aanleiding geven tot een schadevergoeding van minstens 2500,00 euro per vastgestelde inbreuk, tenzij een grotere schade kan worden aangetoond.

Iwantservice.be heeft steeds het recht om een stakingsvordering in te stellen en een dwangsom te eisen van minstens 250,00 euro/dag en dit zolang de inbreuk niet ongedaan wordt gemaakt.
Artikel 8 : Installatie
8.1 Het aanvaarden van de bestelling door de verkoper houdt in hoofde van de verkoper geen enkele verplichting tot installatie van de goederen in. Op vraag van de koper kunnen installaties van de bestelde goederen door de verkoper uitgevoerd worden.

Artikel 9 : Prijzen en kosten
9.1 De prijzen van de goederen en diensten worden inclusief BTW vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
De aangegeven prijzen voor niet in voorraad zijnde goederen zijn vatbaar voor verhoging in geval de door de fabrikant vastgestelde prijzen ten gevolge van douanerechten, fabricagekosten, devaluatie of revaluatie van de munt een verhoging ondergaan of in geval van verandering van type of model.
9.2 De gebeurlijke installatiekosten zijn niet begrepen in de aangeduide prijzen en zijn ten laste van de koper. Om de installatie uit te voeren, gelden de op dat moment geldende uurtarieven en verzendkosten.
9.3 De gebeurlijke leveringskosten zijn niet begrepen in de aangeduide prijzen en zijn ten laste van de koper. Om de levering uit te voeren, gelden de op dat ogenblik geldende leveringskosten.
9.4 De prijzen van de goederen en diensten worden inclusief Recupel vermeld, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De Recupel bijdrage wordt afzonderlijk vermeld.

Artikel 10 : Verzaking ingeval van verkoop op afstand

10.1 Conform artikel VI67 van het wetboek Economisch recht en onverminderd artikel VI.73 van het Wetboek beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen, en zonder andere kosten te moeten dragen dan die welke in artikel VI.70, §1, tweede lid, en artikel VI.71 zijn vastgesteld.

Onverminderd artikel VI.68 verstrijkt de in paragraaf 1 bedoelde herroepingstermijn 14 dagen na:
1° voor levering van diensten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten;
2° voor verkoop van goederen: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in het bezit neemt of:
a) Indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt;
b) Indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in het bezit neemt;
c) Voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Artikel 11 : Verbreking van de overeenkomst
11.1 Bij verbreking van de overeenkomst ten laste van de koper zal deze aan de verkoper van rechtswege een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 12 % van de verkoopprijs, onverminderd het recht in hoofde van de verkoper om een hogere schade aan te tonen en te vorderen.

Artikel 12 : Auteursrecht
12.1 De levering van de goederen houdt geen overdracht van enig intellectueel of industrieel recht in hoofde van de verkoper in.
12.2 De koper verbindt zich ertoe de verkoper te vrijwaren voor iedere aanspraak of vordering van derden die het gevolg zou zijn van een inbreuk op intellectuele of industriële eigendomsrechten in hoofde van de verkoper ingevolge het gebruik dat de koper van de betrokken goederen maakt.
12.3 Iedere inbreuk door de koper op enig intellectueel of industrieel eigendomsrecht in hoofde van de verkoper zal van rechtswege aanleiding geven tot een forfaitaire schadevergoeding ten bedrage van 10.000 EUR per vastgestelde inbreuk, onverminderd het recht in hoofde van de verkoper om hogere schade aan te tonen en te vorderen.

Artikel 13 : Verwerking van persoonsgegevens
13.1 De koper kan vrijblijvend kennis nemen van de beschikbare goederen en diensten en de daaraan gekoppelde prijzen, zonder enige vorm van registratie of uitwisseling van persoonsgegevens. Alvorens tot een online bestelling te kunnen overgaan, dient de koper zich evenwel te registreren waarna deze een loginnaam en een wachtwoord per e-mail krijgt toebedeeld. Hiervoor dient de koper
zijn naam, voornaam, volledig adres, en e-mailadres op de verkoopsite in te vullen.
13.2 De door de koper via bestelbonnen, de verkoopsite of enig ander middel verstrekte persoonsgegevens zullen door de verkoper (verantwoordelijke voor de verwerking) enkel verwerkt worden met het oog op het afhandelen van de geplaatste bestellingen én, mits uitdrukkelijke toestemming van de koper, tevens om laatstgenoemde op de hoogte te houden van kortingen en prijsinformatie.
De door de verkoper verzamelde persoonsgegevens worden onder geen beding aan enige derde verstrekt, behoudens en voor zover strikt noodzakelijk aan de tussenpersonen die voor het vervoer van de goederen instaan. De koper heeft het recht op toegang tot de met betrekking tot hem verzamelde persoonsgegevens, alsmede een recht op verbetering. Hiertoe volstaat het aan de verkoper een eenvoudig schriftelijk of elektronisch (e-mail) verzoek te richten. Indien de bestelling via de verkoopsite werd geplaatst, kunnen deze rechten tevens via de verkoopsite uitgeoefend worden..
De koper heeft het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens te verzetten alsmede om de verwijdering van de op hem/haar slaande persoonsgegevens te bekomen. Hiertoe volstaat het aan de verkoper een eenvoudig schriftelijk of elektronisch (e-mail) verzoek te richten. Indien de bestelling via de verkoopsite werd geplaatst, kunnen deze rechten tevens via de verkoopsite uitgeoefend worden.

Artikel 14 : Geschillen
14.1 Alle geschillen in verband met de totstandkoming, uitvoering, interpretatie, beëindiging of enig ander geschil in verband met de overeenkomst tussen koper en verkoper zullen uitsluitend toevertrouwd worden aan de beoordeling door de Rechtbank van het arrondissement Oost-Vlaanderen.

Artikel 15 : Verzendingen
15.1 De verkoper zal steeds trachten de door de koper bestelde goederen te bundelen tot 1 colli voor verzending. Indien de verkoper echter oordeelt dat een verzending omwille van praktische redenen verpakt dient te worden in meerdere colli’s, zal de verkoper gemachtigd zijn hiervoor een toeslag te rekenen aan de koper.
15.2 De verzendingstarieven zullen toegepast worden volgens de geldende tarieven op het moment van de koop. Iwantservice.be heeft het recht om een toeslag aan te rekenen voor de verpakkings- en behandelingskosten. De standaard verzendingsdiensten van toepassing zijn BPost en Kiala.

Versturen